Bærekraft og åpenhetslov

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette er forankret i våre etiske retningslinjer, vår leverandørbekreftelse samt egenerklæring fra leverandører til CNC.

Vi utførte vår siste kartlegging av alle faktiske og mulige negative konsekvenser i mai 2023. Både interne forhold og leverandører er kartlagt.

Vi deler leverandørkjeden vår inn i transport og materialer, i tillegg til underleverandører på maskinering og fremmedarbeid.

Transport er en bransje som har høy risiko for uanstendige arbeidsforhold, mens råvarer til materialer kan komme fra land med lav score på listen til Transparency International. Vi ønsker å prioritere disse områdene for å redusere risikoen ved å sette krav i kontrakter, revisjoner og egenevalueringer.

Alle leverandører evalueres årlig i et internt evalueringssystem, i tillegg til at alle må signere vår leverandørbekreftelse og en egenerklæring. Lav score på evalueringen, ingen ønske til å imøtekomme vår leverandørbekreftelse/egener læring eller villighet til å rette opp forholdene kan føre til at gjeldende leverandør blir ekskludert for videre samarbeid med CNC.

Informasjon

Har du ytterligere spørsmål som du ikke fikk svar på i denne redegjørelsen, send en skriftlig forespørsel med begrunnelse til firmapost@cnc.as.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, og er en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. CNC Produkter AS (CNC) er opptatt av å minske fotavtrykket etter vår bedrift, og bruker FNs bærekraftsmål som utgangspunkt i vårt arbeid. Selv om vi er en liten bedrift på et lite sted mener vi at alle har et ansvar både på jobb og privat, og ønsker derfor å gå foran som et godt eksempel. CNC jobber med alle FNs bærekraftsmål, men noen av våre større fokusområder er:

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Alt overskuddsmateriale (spon, avkapp etc.) fra vår produksjon går til resirkulering. I tillegg fornyer vi kontinuerlig vår maskinpark med ny teknologi som gir oss høyere grad av robotisering og mer miljøvennlige industriprosesser. Bærekraft og innovative løsninger er ledende tema i enhver innvestering ved CNC.

Bærekraftsmål 14: Liv under vann Selv om det ikke er et krav for vår bedrift så har CNC en oljeutskiller. Den behandler vann fra vårt avløp og er en forsikring om at vårt utslippsvann ikke inneholder noe som kan være skadelig for vannmiljøet.

Miljø

For CNC er det viktig å opprettholde miljøet for fremtiden, med tilhørende forpliktelse til å minimere avfallsmengdene og de negative miljøeffektene som vår virksomhet kan forårsake. Vi skal forebygge enhver form for forurensning gjennom vårt arbeid, og oppmuntre til at alle ansatte etterlever vårt syn på et miljø for fremtiden også på sin fritid.

CNC utarbeider hvert år miljømål som måles, overvåkes, kommuniseres og oppdateres.

Samfunnsansvar

CNC skal i sin væremåte/oppførsel, sammen med sine ansatte, være en arbeidsplass som arbeider aktivt for å følge normale, etiske retningslinjer og lover for god etikk, både norske og internasjonale. Vi skal respektere og støtte menneskets rettigheter ved å ikke drive noen form for diskriminering eller trakassering, og ta vare på alle ansatte og andre vi møter.

Vi benytter oss i størst mulig grad av lokale aktører for tjenester og arbeid ved bedriften, i tillegg til transport til og fra våre kunder. Vi støtter opp om lokale lag og arrangement i vårt lokalsamfunn, og handler inn fra firma med lokale utsalgsteder.

For våre ansatte som kommer flyttende til Norge gjennomfører vi et omfattende norskkurs med privat norsklærer. Dette sikrer at våre ansatte lærer seg det norske språket raskt, og dermed senker en eventuell sosial barriere både på jobb og privat. Det ser vi på som vårt samfunnsansvar.

Kontakt oss

Våre største kunder

Referanser til nye kunder blir sendt på e-post.